TemTem is off-brand Pokémon for people who want to enjoy Pokémon nostalgia ...